Skærmbillede 2023-04-09 kl. 21.15.01
Trivselscoaching er for enhver der oplever en større eller mindre grad af mistrivsel, såsom lavt selvværd, stress, angst, ensomhed, søvnbesvær og stærke negative tanker og følelser.
Trivselscoaching – Lev med livet

Med trivselscoachingens brede virkeområde fra lavt selvværd til stress, angst, ensomhed og negative tanker og følelser, stiller dette speciale store krav til coachens indsigt og indlevelse i den enkeltes særegne udfordringer og forudsætninger. For den coachede, som sidder med udfordringerne og kæmper med mistrivsel, stilles der krav til villighed til at dedikere sig en process som vil trække veksler både kognitivt, følelsesmæssigt og ikke mindst praktisk.

Hvad er Trivsel?

Trivsel, som begreb, er svært at sætte på formel. Hvad skal der til for at trives? Hvor ofte tænker vi egentlig over om vi trives, eller mistrives? Oplever vi daglige følelsesudsving, og hvor voldsomme er de?

Trivsel kan også kaldes velbefindende - at befinde sig vel - er at være i en tilstand af ro og harmoni, fri for konstante negative tanker og følelser. Med tryk på ‘konstante’ . Man kan godt være i en tilstand af velbefindende selvom man oplever flygtige negative tanker og følelser i løbet af dagen. Det er altså hvordan og i hvilken grad vi er i stand til at håndtere negative tanker og følelser, der er afgørende for om de påvirker vores velbefindende - vores trivsel.

Det er vigtigt her, når vi skal afklare hvorvidt, i hvor stor grad og hvilke årsager vi skal addressere, at vi kan skelne mellem faktisk mistrivsel og oplevelse af flygtige negative tanker og følelser, som påvirker os kortvarigt. Vi skal altså passe på med hvordan vi opfatter trivsel/mistrivsel. Hvis ethvert negativt indfald eller følelse får magt til at diktere vores velbefindende mister vi kontrollen, evnen til selv at agere i og styre vores liv. Intet liv, uanset hvor harmonisk, kan være helt fri for negative tanker og følelser, engang i mellem. Men det betyder ikke at hvert øjebliks ubehag skaber mistrivsel. Mistrivslen er først indtruffet når vi ikke kan finde tilbage til vores udgangspunkt, vores velbefindende, igen.

Det sagt, selv hvis flygtige negative tanke og følelser har styrke til at slå os ud af kurs, skal der naturligvis arbejdes med håndteringsstrategier og kompetencer til at agere og påvirke den negative situation i en positiv retning. Derved kan de enkelte situationer som afføder negative indtryk, og som i mange tilfælde overskygger de positive oplevelser, som derved giver et helhedsbillede af at en dag har været mere negativ end positiv, begrænses til de enkelt domæner de hører hjemme i.

Et eksempel på dette, som de fleste kender, er hvordan negative oplevelser på arbejde eller i skolen kan påvirke vores positive relationer i andre livsdomæner, som for eksempel privatlivet, eller fritidsinteresser. Vi tager det negative med os ind i andre livsdomæner, hvor det har magt til at forgifte miljø og relationer, som ellers er positive, fordi vi ikke er i stand til at opdele livsdomænerne og håndtere de negative situationer hvor de hører hjemme. I dette eksempel opstår der en konstant følelse af mistrivsel - mangel på velbefindende - fordi negative tanker og følelser opleves som konstante, på tværs af livsdomæner.

Hvem er trivselscoaching for?

Trivsel er en subjektiv fornemmelse. Det kan ikke måles eller sættes på formel. Trivselscoaching er for enhver der oplever en større eller mindre grad af mistrivsel, såsom lavt selvværd, stress, angst, ensomhed, søvnbesvær og stærke negative tanker og følelser.

Børn og unge er særligt udsatte for mistrivsel grundet deres underudviklede karakterstyrker og skrøbelige selverkendelse/identitet i barndommen og ungdommen samt op i de formative år. Det, parret med ustabile sociale hierarkier, skaber gode vilkår for konflikter og negativ påvirkning. Det bedste forsvar for børn og unge mod mistrivsel er gode sociale kundskaber, veletablerede venskaber, samt et selvværd funderet i mestring af færdigheder som skaber grobund for identitet.

Voksne er ikke udenfor risici for mistrivsel, hvorom ungdommen er veloverståede og en identitet er formet. På job, i privatlivet såvel som i sociale relationer, stilles der krav til såvel karakterstyrker, indsigt, følelsesregulering og interaktioner med forskellige værdier i spil, på tværs af strukturer, mål, forventninger, aspirationer og hensigter. Selv med veludviklede karakterstyrker, og et solidt netværk, kan man miste orienteringen og andre overskride vores grænser, uden vi gør nødvendige indsigelser for at manifestere vores grænser og identitet. Det er let at blive revet med en gruppes kultur, og først efter vi har mister forbindelsen til os selv og mistrivslen åbenbarer sig, erkender vi at noget er galt.

Hvorom børn og unge er skrøbeligere overfor mistrivsel er det sværere at identificere den hos voksne, hvorfor roden til mistrivsel kan nå at vokse sig dybere hos voksne.

Sådan arbejder vi med trivselscoaching?

En coach er en ikke-dømmende tredjeperson, uden andel i den coachedes liv, hvilket tillader objektive iagttagelser og et frit samtalerum. Et coachingforløb er altså en proces hvor en udefrakommende vejleder en anden i at afsøge og håndtere situationer via spørgsmål og målrettede øvelser, samt arbejde med strategier og til tider motivere, via erkendelse, til ændringer i livsstil og reaktionsmønstre.

Det er en stor mundfuld at gabe over. Derfor er et coachingforløb en proces med et langt perspektiv der ikke bør forceres. Det kræver tålmodighed, tid og dedikeret arbejde med løbende eksponering, afprøvninger af strategier og tilpasninger. Varig forandring kan næppe klares med et par gode råd, en selvhjælpsbog og behandling af overfladiske symptomer. Der er altså ingen nemme genveje til at opnå de kompetencer der skal til for at mestre følelseslivet, som er fundamental for at opnå velbefindende.

Coachens opgave er at observere, guide ved afsøgende spørgsmål og udstede relevante øvelser og handleplaner, alt efter den coachedes udvikling igennem forløbet. Trivselscoaching er ikke en terapeutisk behandling hvor resultaterne opstår ved gennembrud i sessionerne. Tvært imod er sessionerne blot sparring der tjener til at evaluere, revurdere og kalibrere den næste periode hvor den coachede skal arbejde selvstændigt, med de interventioner coachen anbefaler. Det er alene den coachede der skaber resultaterne. Ved at arbejde med udvikling på denne måde opnår den coachede faktisk kompetenceudvikling fra en iboende kompetencekilde og ikke blot indstuderet læring.

Øvelser, handleplaner, strategier og andre anbefalede tiltag flettes bredt ind under begrebet “interventioner”. Det er altså tiltag der har til formål at virke ved mellemkomst, ved at ændre en retning som ellers ville være foretaget.

Det er svært at sige hvor lang tid man skal forvente at følge et forløb, da de nødvendige interventioner er specifikke for den enkelte og de udfordringer denne skal håndtere. Nogle interventioner kan fordre positive forandringer allerede efter de første par sessioner, imens andre kan lade vente på sig i måneder. Det sagt er langt størstedelen af vores forløb afviklede indenfor 3-4 måneder.

Kender du dig selv?

Et coachingforløb vil altid starte med at søge en bred afklaring af den coachedes komplekse situation; udfordringer, årsager, kompetencer og begrænsninger. Ofte er der underliggende årsager til symptomer som ikke umiddelbart er åbenlyse for den coachede selv. Der kan også være andre væsentlige mistrivselsårsager som den coachede ikke har overvejet, fordi negative tanker og følelser manifesterer sig i andre livsdomæner. Det er altså vigtigt med et klart billede af hvad vi skal håndtere, hvad årsagen er og hvad målet skal være, men ikke mindst hvem vi selv er!

Selverkendelse er forståelsen af os selv. Hvem er vi, helt inde i vores sjæl? Hvad står vi for i verden? Hvad er vores styrker og svagheder? Har vi ikke et fast begreb om os selv kan vi heller ikke arbejde med at håndtere udefrakommende påvirkninger.

I en tid hvor vi konfronteres med andre mennesker på et hidtil uset, men overfladisk, niveau, ikke blot i vores nærhed, men også fremmede og uvedkommende, via sociale medier, er der mange der mister forbindelsen til dem selv. De spejler sig i andres forestillede liv og værdier uden et egentligt kendskab til den enkelte. Uden indsigt i deres fejl og mangler. Med andre ord er det en maske vi ser og forsøger at efterligne, hvis vi ikke har en veludviklet identitet og selverkendelse.

Modgiften til et stærkt behov for efterligning af andre er dyb erkendelse af selvet, både det gode, men i særdeleshed også det dårlige. De sidste tyve års selvhjælpsmindset har italesat at vores mørke sider og vores svagheder skal skjules, ikke blot for andre, men også for os selv. Vi skal være positive, smile og fokusere på styrker, så sker der gode ting. Jo, bevares, vi skal fokusere på det positive. Vi skal arbejde med at bringe vores styrker i spil og ikke dvæle ved det negative, men vi må ikke glemme at vi også har en bred og dyb skyggeside. Dette ensidige, og ofte naive, fokus på det positive, på vores styrker, kan resultere i overreaktioner når vi ikke agerer og reagerer som vi føler vi burde, fordi vi ikke har et realistisk selvbillede. Vi overser de underliggende årsager til vores reaktioner og ageren, fordi vi ikke kender os selv til bunds.

Når børn laver fejl, under forsøg på mestring af kompetencer, klandrer vi dem ikke, fordi vi forstår at de stræber over deres nuværende niveau og vi kender deres begrænsninger, eller svagheder. Det er det samme perspektiv der vil gavne os selv i lignende situationer. Selv de dygtigste har en rygsæk fuld af begrænsninger, fejl, mangler og svagheder - en skyggeside - deres mestring består i håndteringen af denne skyggeside; bringe styrker bedst muligt i spil og begrænse negative siders indflydelse, erkendende at de er en del af dem, for uden erkendelsen vil de ikke være i stand til at håndtere dem.

Livet er svært - bered dig på kamp

Livet er svært. Livet er uretfærdigt. Livet er fuld af modgang og nederlag. Den bedste forudsætning for at klare sig igennem livets udfordringer er at gøre sig det klart at det lette sorgløse liv er en utopi - en fantasi. Et liv i trivsel opnåes ikke ved fraværet af udfordringer, men ved mestring i at overvinde dem. Ved at kontrollere reaktioner og træffe bevidste valg- og fravalg, baseret på en solid selverkendelse og et godt selvværd.

Vi tror på at succes i livet afhænger af selverkendelse, karakterstyrke og velfunderede, efterlevede, værdier. Har du styr på disse kan du modstå alle livets anslag.

Det lyder nemt, det er det også, men vejen dertil er svær. Vi har indsigten og erfaringen, både som fagpersoner, men også med egne hårdt tilkæmpede erfaringer, til at hjælpe dig igennem mørket og ud på den anden side, ikke blot fri for mistrivsel, men i trivsel - velbefindende - og vækst.

Følg Optimum Coaching på Instagram, Facebook og LinkedIn hvor vi deler tanker og redskaber omkring trivsel og andre emner indenfor coaching og personlig udvikling: #optimumcoaching.dk.

/Kasper